about us

Staff

 

 

Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է գործադիր տնօրենը: Գործադիր տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնում է Դավիդ Ռուբիկի  Շանոյանը:                                                                

     Դավիդ Ռուբիկի  Շանոյան 
     գործադիր տնօրեն 

     Ծննդյան տարեթիվ՝ 26.02.1979թ․                                                                                                                                                           

     Հասցե՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,, ք. Գավառ, Միքայելյան 36                                                                                                                                                                                                                                                     

     Կրթություն                                                                                                                                                                                                                         

     • Կրթությունը՝ 1996-2002թթ.ԿԳ նախարարության Գավառի պետական համալսարան «Տնտեսագիտական ֆակուլտետ» Ֆինանսներ և վարկ բաժին։                                                                   

     

 

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

    Աշխատանքային գործունեություն


    

• 2006-2011թթ. - Հայաստանի գյուղացրական փոխօգնության բանկ կոոպերատիվ, «Գեղարքունիք» մասնաճյուղ՝ Վարկային գործակալ:
• 01.02.2011-01.12.2011թթ. - «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ  բանկ» ՓԲԸ, «Սևան» մասնաճյուղ՝ Վարկային գործակալ։
• 01.12.2011-18.11.2014թթ. «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ  բանկ» ՓԲԸ, «Վարդենիս» մասնաճյուղ՝ կառավարիչ։
• 18.11.2014-19.09.2017թթ. «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, «Մարտունի» մասնաճյուղ՝ կառավարիչ։
• 02.10.2017-08.01.2018թթ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, «Գավառ» մասնաճյուղ՝  կառավարչի տեղակալ, Վարկային բաժնի  պետ։
• 08.01.2018թ-15.10.2021թթ. «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ, «Գավառ» մասնաճյուղ` կառավարիչ։
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Այլ                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ընտանեկան կարգավիճակը՝   ամուսնացած է , ունի երկու որդի։                                                                                                                                                                            


 
 


Our history

Since the beginning of the 1930s human impact on the ecosystem of Lake Sevan has been significant, particularly in its impact on water levels and the unsustainable use of fish stocks and lake resources. The water level recession caused the diminishing of natural spawn places of Winter trout and Bojak. 

These endemic fish species are extinct, while Gegharkuni and Summer trout have survived in very small quantities. In recent years complex measures have been taken by the government to increase water level and restore fish stocks, which are very important for the restoration of Sevan’s ecosystem.  It’s not a secret that since the beginning of the 1940s, the quantity of Sevan trout has been decreasing; and in 1978 it was listed in the Red Book of the USSR as an endangered species. Nowadays, despite the fishing ban, the trout is deprived of its natural self-reproduction opportunity.

read more

Our goals

The fund is to fulfill the following statutory goals: 
 

 

                   


Restore trout stocks in Lake Sevan


 

                        


Solve main problems of Lake Sevan.

 
 

read more

Board of trustees

 

The Supreme and Supervisory body of the Fund is the Board of Trustees of the Fund (hereinafter referred to as Board). The Board undertakes its activities through sessions. 
The Board consists of 9 members and is formed by the resolution of RA Government. 
The members of the Board of trustees are:

 


                                                     

read more

LEGISLATION

Below are represented the basic laws, decrees of Government of RA  etc., which are the bases for the Fund of “Restoration of trout stocks and development of aquaculture in Lake Sevan” to implement the complex project of  “Recovery of trout stocks and fish breeding in Lake Sevan”.


Law about Lake Sevan
Water code
Law about approval of annual and complex measures on conservation, restoration, reproduction, and use of the ecosystem of the lake
The law on especially protected natural areas

read more